Wrapping up the smart governance project

[English below]

Vrijdag 4 oktober jl. kwamen de vijf onderzoeksprojecten, die van het NWO Smart Governance onderzoeksprogramma deel uit maken, bijeen. Onderzoekers en betrokken practitioners van de verschillende projecten wisselden hun resultaten, ervaringen en ideeën uit.  Dit boekje geeft een overzicht van de stand van zaken en resultaten van elk van de  projecten, inclusief ons project ‘Governance for Smartening Public-Private Partnerships.

PDF versie: Nieuwe slimme vormen van bestuur


Friday October 4th, 2019 the five research projects that take part in the NWO Smart Governance research programme gathered. Researchers and involved practitioners of the different projects exchanged results, experiences and ideas. This booklet (only in Dutch) gives an overview of the results of each of the projects, including our project ‘Governance for Smartening Public-Private Partnerships’.

Solving governance issues: tensions between front stage and back stage!

On 12th of April 2019 Erik Hans Klijn discussed the tension between what happens on the front stage and the back stage in governance processes dealing with complex issues, for a group of practitioners and researchers at Wellington University in New Zealand.

Complex issues as public private partnerships are intensely discussed in the media. This is  what Klijn terms as Front stage, the world of media and politics where governance problems are often framed in quick and simple messages and where dramatization and conflict do well, Klijn argued based on literature and recent research. But this clashes hard with the world of the backstage where governance problems are tackle and implementation is important. In the backstage, where we try to address governance problems we face, complexity because many actors are involved, we encounter different opinions about the nature of the problem and we face situations where governments are dependent from many resources of many different actors. This requires prudent leadership, long term dedication and the necessity to compromise and willingness and information to address the complexity of the problem. This is difficult because the process on the front stage tends to simplify the problem and fuel conflicts.

Klijn argues that we will witness a growing gap between the front stage and back stage which is difficult to bridge. Using more visual tools and techniques as branding and involving people more in communication processes are probably the only solutions but will certainly not be able to solve the whole problem of the gap between front stage and back stage

Link: https://www.gleanreport.com/events/erik-hans-klijn/

Guest researcher at the our research project!

Earlier this year, our project ‘Governance for Smartening Public Private Partnerships’ had the pleasure of welcoming dr. Lene Tolstrup Christensen, who works as a postdoc at the Copenhagen Business School (CBS). Lene visited the department of Public Administration and Sociology at the Erasmus University in Rotterdam in May and June 2018, working on her new postdoc project on infrastructure governance. After the research visit of our PhD researcher Rianne Warsen to professor Carsten Greve at CBS last year, this new exchange illustrates the intention of both research groups to work more closely together. In a short interview, Lene tells us more about her postdoc project, and her visit to the Erasmus University.

Could you tell us a bit more about what is your postdoc project is about?

My project is focusing on hybrid organizing in the governance of infrastructure. More specifically, the project is concerned with public alternatives to classic Public Private Partnerships (DBFM(O)) in infrastructure governance. The project takes it point of departure in state-owned enterprises and the Danish state guarantee model that has been used for mega transport projects. The model combines user charges with state guaranteed loans and each project is organized in a special purpose vehicle that is owned by the state.  The project explores and explains the institutionalization of this specific model in a Danish context. Next to that the project has the ambition to compare Danish infrastructure governance with how hybrid models are used in Dutch and Canadian infrastructure governance to learn more about hybridization in and of the public sector on a more general level.

And what have you been doing during your research visit to the Erasmus University?

The research stay had multiple purposes. First, it was to visit and get inspired by the strong research environment on public administration that exist at the Erasmus University, especially the research group on the project ‘Governance for Smartening Public Private Partnerships’. Therefore I attended seminars, talked to researchers, and presented my project in the department. This was really helpful to kick off my project and because of this stay, I have introduced a new method in my research project. Second, thanks to professor Koppenjan, I had the opportunity to start the first phase of my Dutch case study via interviews about the Dutch context of PPP and infrastructure governance with civil servants, researchers and consultants. Third, I hoped to start collaborations with some of the researchers.  Again I was lucky since we have more smaller projects coming up, which will be revealed when the ideas are a bit further developed.

Can you tell us what you’ve learned about infrastructure governance in the Netherlands and how it compares to Denmark?

The Netherlands is in a European context seen as one of the forerunners when it comes to the use of PPPs for infrastructure projects. What we learned during our interviews was that new ideas and realities are entering this administrative/ policy field. In Denmark we primarily have an agency based delivery of infrastructure and it was very interesting to hear about the Dutch governance of infrastructure where more models exist. The Netherlands also face specific challenges due to a dense network and the ‘water challenge’.

We’ve heard you’ll be coming back for another research visit in 2019? What are your plans for your next stay?

Yes, hopefully I will come back to the department next year to conduct the case study on the Netherlands including more interviews and analysis of policy studies and existing research. And of course to strengthen the collaboration as we work on our new common ideas for a future research agenda.

 

Publiek-private samenwerking: de kunst van het evenwicht

Begin dit jaar (2018) heeft uitgeverij Boom de bundel Publiek-private samenwerking, de kunst van het evenwicht onder redactie van Maurits Sanders uitgebracht.  Dit boek presenteert een breed en actueel  overzicht van de stand van zaken van PPS in Nederland (en Vlaanderen), zowel wat betreft de wetenschappelijke discussie als de praktijk.

(tekst loopt door onder de afbeelding)

9789462367425_covr_large

In het boek is veel ruimte voor begripsverheldering, en ook voor effectiviteit: de potentiële bijdrage van private betrokkenheid aan de oplossing van complexe beleidsvraagstukken. Wat opvalt is de aandacht voor bestuursrecht en voor het vraagstuk van democratische legitimiteit en verantwoording. Hoewel het theoretisch- conceptuele gehalte van het boek behoorlijk aan de maat is, om niet te zeggen domineert, is er ook aandacht voor de praktijk.

Vanuit ons onderzoekproject hebben professor Erik Hans Klijn en professor Joop Koppenjan een bijdrage geleverd waarin zij onderzoek presenteren dat laat zien dat contractkenmerken geen significante invloed hebben op de prestaties van PPS projecten. Het succes van PPS wordt blijkbaar door andere zaken bepaald, zoals de kwaliteit van de relatie tussen partijen en het management van die relatie (de ‘zachte’ aspecten van PPS projecten).

Naast aandacht voor het gebruik van Design Build Finance Operate en Maintenance (DBFMO-) contracten bij  rijkswegen, waterinfrastructuur en publiek gebouwen,  zijn  er in de bundel bijdragen over allianties bij gebiedsontwikkeling, PPS bij innovatie en verduurzaming (groengasaansluitingen) en de rol van PPS bij de aardbevingsproblematiek in Groningen. In de  laatste bijdrage passeren PPS arrangementen als het Gasgebouw, de Dialoogtafel Groningen en de Economic Board Groningen de revue. Deze arrangementen zijn volgens de auteur (misschien wel enigszins verrassend) niet alleen onderdeel van het probleem maar wellicht ook van de oplossing. Hoe het ook zij, deze insteek past goed bij de rode lijn van het boek:  PPS als evenwichtsoefening tussen private en publieke belangen. En dat sluit weer aan bij  de verschuiving die zich in de loop der tijd in het PPS debat heeft afgetekend: van PPS  als slim arrangement  om efficiënt en goedkoop publieke voorzieningen te realiseren naar de aandacht voor het borgen van publieke belangen en legitimiteit. Het vermogen dat laatste te realiseren en toch het probleemoplossende capaciteiten van private partijen bij de aanpak van de huidige complexe beleidsopgaven te benutten, getuigt trouwens pas echt van slim bestuur (smart governance).

Naar betere samenwerking in PPS projecten – onze brochure is uit!

Eind 2016 organiseerden wij vanuit het onderzoeksprogramma ‘Smart Governance in Public Private Partnerships’ in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen (professoren Koen Verhoest en Steven van Garsse) een dialoog tussen Vlaamse en Nederlandse professionals op gebied van PPS.

Er vond een levendig debat plaats over de waarde van contracten, het belang van vertrouwen tussen partijen en de gewenste veranderingen in de bestaande PPS praktijk. Interessant was dat veel bijdragen, zowel van de inleiders als in de latere groepsdiscussies tafels gingen over de beperkingen van het huidige, sterk contractuele, systeem. Vrijwel alle deelnemers wijzen erop dat het contractuele systeem zorgt voor botsingen tussen culturen en dat er ook te weinig vertrouwen in de samenwerking ingebouwd wordt. Deze observatie past goed in het recente pleidooi voor meer samenwerking, zoals publieke en private partijen in Nederland dit hebben uitgesproken in de recentelijk opgestelde Marktvisie.

Naast cultuurveranderingen (meer aandacht voor samenwerking) werden verschillende aanpassingen in het huidige systeem voorgesteld zoals het tenderen op kwaliteit i.p.v. op prijs (bijvoorbeeld door eerst referentie ontwerp vast te stellen en daarna het tender proces op kwaliteit te organiseren), het uitgebreider managen van betrokken stakeholders en het veranderen van incentives in de samenwerking.

Lees de brochure hier!

Preview of 2018

A new year is well underway, and so is the ‘Governance for smartening public-private partnerships’ team. For 2018 we have big ambitions and loads of interesting research coming up. So, here’s a little preview on what to expect from us this year. In 2018…

… We hope to publish some new articles. One of them presents the results of a Q-methodology on different governance perspectives in self-organizing community collectives. Another article will discuss how contractual and relational aspects jointly effect performance in public-private partnerships. Finally, we’ll publish an article on the mediating role of relational norms, trust, and partners’ contribution in the International Journal of Project Management.

… We expect that the first PhD candidate in our program will defend her thesis! Sanne Grotenbreg is currently working on her final paper, which discusses changing strategies of governments participating in public-private partnerships.

… There will be a special issue of the Dutch journal ‘Bestuurskunde’ on Smart Governance. Our team will contribute to this special issue with an article on smart governance in PPP-projects in large infrastructural projects.

… We are working on some longitudinal research into the interplay of contractual and relational governance in different PPP-projects in the Netherlands.

Of course, that won’t be all. We plan to further collaborate with our partners inside and outside academia, learn more about public-private partnerships, and present new research on international conferences. Regular updates can be found here, on our website, and on our twitter account @SmartgovforPPP.

Smart Governance researchers visit international conferences

This summer several researchers have been visiting a number of international conference. Last month, professor Erik-Hans Klijn, professor Joop Koppenjan, and Rianne Warsen visited the 6th conference of the International Public-Private Partnership Scholars Network (IP3SN) in Limerick, Ireland. This two-day conference is visited by highly esteemed scholars from all over the world and provides great opportunities to discuss state of the art research on public-private partnerships. During the conference Rianne presented a paper titled “Hard and soft conditions for successful public-private partnerships: Is it the mix that matters? The paper shows that there are different paths leading to outstanding PPP performance. These paths often consist of combinations of contractual and relational aspects, such as strict contract management, proper risk allocation, trust and good conflict management.

Earlier, Camillo Benitez Avila presented his paper “Expanding the concept of contractual and relational governance interplay in public-private partnerships: a dynamic realist approach” at the 11th edition of Engineering Project Organization Conference (EPOC) in the USA. He argues that the interplay between contractual and relational activities requires examining how managers balance their role as a member of an organization, as a part of a PPP team, and as a professional.

If you want to know more about ongoing projects of the researchers, please get in touch!

New research out!

*English version below*

Maakt het betrekken van stakeholders verschil in publiek-private samenwerking?

José Nederhand en prof. Erik-Hans klijn onderzoeken in hun meest recente artikel in hoeverre stakeholders, zoals burger en maatschappelijke groepen, worden betrokken bij PPS projecten. We hebben daarbij gekeken wat hun invloed is op de performance en het innovatieve karakter van die projecten. Dit is een interessante vraag omdat bij PPS onderzoek meestal alleen gekeken wordt naar de directe (contract) partners die bij het project betrokken zijn: de publieke opdrachtgever en het private consortium dat het project uitvoert.

Het onderzoek is gebaseerd op een survey in 2014 (144 respondenten) naar vrijwel alle bekende PPS projecten in Nederland (in totaal werd in het onderzoek resultaten verkregen van 68 PPS projecten). Uit het onderzoek bleek dat stakeholder betrokkenheid varieerde per type project. Stakeholder involvement was duidelijk lager in real estate projecten en hoger in regionale ontwikkelingsprojecten en infrastructurele projecten. Kijken we naar de invloed van stakeholder betrokkenheid, dan zien we dat de betrokkenheid van meer stakeholders geen invloed heeft op de prestatie van PPS projecten. Wel zien we een significant effect van de betrokkenheid van maatschappelijke groepen (maar niet van burgers) op het innovatieve karakter van uitkomsten. Dus als maatschappelijke groepen meer betrokken zijn zien we meer innovatieve uitkomsten bij projecten. Een mogelijke verklaring van de relatief geringe invloed van stakeholder betrokkenheid kan liggen in het feit dat veel PPS projecten een nog al strak contractueel kader hebben waardoor er niet veel veranderd kan worden gedurende het project.

De volledige tekst van het artikel met de onderzoeksresultaten is in een online versie te vinden: http://dx.doi.org/10.1177/0095399716684887


Does stakeholder involvement make a difference in public-private partnerships?

In their latest article José Nederhand and professor Erik-Hans Klijn study whether the involvement of stakeholders, like citizens and societal groups, makes a differences to the performance and innovativeness of public private partnerships projects? An interesting question, as the lion share of the PPP research actually only looks at the direct involved (contract) partners of a PPP project, the public contractor and the private consortium that is contracted for the project.

The research is based on a survey in 2014 (144 respondents) of almost all known PPP projects in the Netherlands (68 projects were included in the survey 93 projects were identified). The research shows that stakeholder involvement varies with different type of projects. Stakeholder involvement in the case of real estate projects was significantly lower than in the case of infra-structural and regional development projects. If we look at the influence of stakeholder involvement on the performance and innovativeness of PPP projects, then we can see that there is not a significant influence on performance but that the involvement of societal groups (but not the involvement of citizens) has a positive impact on the innovative character of PPP projects. Thus if societal groups are more involved in PPP projects, we see a higher score on the innovative character of these projects.

A possible explanation for the limited influence on the outcomes of PPP projects of stakeholder involvement may be that these projects are governed by tight contracts that do not leave much space for changes.

The online version of the complete text of the article can be accessed through this link: http://dx.doi.org/10.1177/0095399716684887

Seminar on PPP in Copenhagen!

*English version below*

Sinds 1 mei jl. is Rianne Warsen als gastonderzoeker werkzaam op het departement van Organisatie bij de Copenhagen Business School (CBS). Ze werkt hier samen met professor Carsten Greve aan een internationaal vergelijkend onderzoek naar het managen van publiek-private samenwerkingen. Als onderdeel van haar bezoek gaf ze op maandag 29 mei een seminar getiteld ‘Public-Private Partnerships in the Netherlands: relational aspects and recent experiences’. Tijdens deze seminar ging ze in op de ontwikkeling van publiek-private samenwerkingsprojecten in Nederland. Daarnaast schetst ze een beeld van de toegenomen aandacht voor relationele aspecten binnen deze projecten. Onderzoek van diverse onderzoekers in het ‘governance for smartening public-private partnerships’ project onderstrepen het belang van deze relationele aspecten – waaronder vertrouwen – voor het presteren van PPS-projecten. Ten slotte werpt Rianne in haar presentatie de vraag op: ‘Wat we precies verstaan onder goede samenwerkingsprojecten en hoe we deze kunnen realiseren?’ Na afloop van de seminar werd door de deelnemers ingegaan op de het belang van deze thema’s in Deense PPS-projecten en de lessen die er getrokken kunnen worden uit het onderzoek. Het was een unieke gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en te leren van de ontwikkelingen op het gebied van publiek-private samenwerking in andere landen. De seminar werd georganiseerd door het ‘CBS Public-Private’ platform, en gemodereerd door prof. Carsten Greve en prof. Christina D. Tvarnø. Zij zijn beiden onderdeel van dit platform en doen veelvuldig onderzoek naar publiek-private samenwerking.


As of May 1st, Rianne Warsen is visiting the department of Organisation of the Copenhagen Business School as a guest researcher. During her visit she collaborates with professor Carsten Greve in an international comparative research project on governing public-private partnerships. As part of her visit Rianne held a seminar presentation on May 29th titled: ‘Public-Private Partnerships in the Netherlands: relational aspects and recent experiences.’ During this presentation the development of public-private partnerships in the Netherlands was discussed. Furthermore, Rianne elaborated on the increased attention of both public and private partners in Dutch PPP projects for collaborative relationships that go beyond the contract. Their intention to establish trust relationships is in line with some of our recent research, which indicates that trust and management are pivotal in PPP performance. This led to questions such as: ‘What do we mean by good relationships? And what do we need to achieve good relationships?’ These questions were discussed using the first results of a literature review into relational quality in public-private partnerships. After the presentation the participants discussed the lessons learned for PPP and infrastructure governance in the Danish context. The seminar provided an unique opportunity to share experiences and learn from the experiences with PPP in other countries. The seminar was organized by the ‘CBS public-private’ initiative. The session was moderated by prof. Carsten Greve and prof. Christina D. Tvarnø, who are both part of the academic director board of ‘CBS public-private’ and have written extensively on public-private partnerships.

Smart Governance for Public-Private Partnerships at the IRSPM Conference 2017!

*See English below*

Eind april vond de jaarlijkse conferentie plaats van de International Research Society for Public Management (IRSPM) in Budapest, Hungary. Diverse onderzoekers van het ‘Governance for smartening Public-Private Partnerships’ – programma waren bij deze conferentie aanwezig. In diverse panels hebben zij hun onderzoek gepresenteerd. Zo presenteerde Sanne Grotenbreg een paper over strategieverandering van de overheid in samenwerkingsprojecten rondom de Nieuwe Afsluitdijk en de Markerwadden. Met dank aan de panelleden heeft ze meer inzicht gekregen in hoe deze strategieveranderingen geanalyseerd kunnen worden. José Nederhand presenteerde een paper dat ze samen met prof. Erik-Hans Klijn schreef. In dit paper staan diverse governance strategieën voor zelforganiserende burgercollectieven centraal. De analyse toont de verschillen in de percepties van burgers en ambtenaren over de manier waarop deze collectieven gemanaged moeten worden. Ten slotte presenteerde Rianne Warsen de eerste resultaten van een literatuurstudie naar relationele aspecten in publiek-private partnerschappen. Het paper poogt een antwoord te geven op de vraag wat goede relaties in PPP-projecten nu eigenlijk zijn, en welke factoren van belang zijn voor het realiseren van deze relaties. Met dank aan de feedback van diverse internationale wetenschappers, zullen onze onderzoekers de komende periode werken aan het verbeteren en afronden van de artikelen. Wilt u meer weten over de gepresenteerde onderzoeken? Neem dan contact op met de onderzoekers van het project.


From April 19th to April 21st, the annual conference of the International Research Society for Public Management (IRSPM) took place in Budapest, Hungary. Several researchers from the ‘Governance for smartening public-private partnerships’ attended the conference and presented their research in different panels. In a panel on public-private partnerships Sanne Grotenbreg presented a paper on changing governmental strategies with regard to two public-private collaboration projects: the Nieuwe Afsluitdijk and the Marker Wadden. Thanks to the scholars visiting the panel she gained more insight in how these changes in strategy can be analyzed and explained. In the same panel Rianne Warsen presented the first results of her literature review into the relational aspects of public-private partnerships. The paper elaborates on the question what good relationships in PPP-projects actually are and what aspects are important in realizing these relationships. On the final day of the conference José Nederhand presented a paper she has written together with Professor Erik-Hans Klijn on governance strategies for self-organizing community collectives. This paper explores the views on governance of public officials and (self-organizing) collectives and analyzes the difference in governance perceptions of these two groups. Thanks to the feedback of several international scholars, in the upcoming period our researches will work on further improving the quality of the papers.

Would you like to know more about the research our scholars presented? Please don’t hesitate to get in touch with our researchers.