NSOB

De NSOB onderzoekt actuele kwesties en uitdagingen rondom de creatie van publieke waarde door overheden, (sociale) ondernemers en burgers. Hierbij wordt steeds gereflecteerd op de – veranderende – rol van overheidsorganisaties. De NSOB verricht het onderzoek dan ook onder andere voor opdrachtgevers als ministeries, provincies en gemeenten. Verder verzorgt de NSOB diverse opleidingen en in-company trajecten omtrent de veranderende rol van de overheid in het publieke domein en de rol die partnerschappen hierin spelen.

Over ons

De naam ‘Governance for Smartening Public-private Partnerships’

De term ‘smart governance’ duidt op nieuwe slimme en innovatieve vormen van sturing die ontwikkeld worden, in dit geval kijken we naar deze innovatieve vormen van sturing binnen verschillende vormen van partnerschappen. Smart governance verwijst naar sturings- en organisatiemechanismen die erin slagen aan om de aan PPS gerelateerde risico’s (o.a. opportunisme, hoge transactiekosten en starheid) te minimaliseren ten gunste van kwaliteit, voortgang, flexibiliteit, vertrouwen en het innovatievermogen van projecten.

Probleemstelling

Welke innovatieve sturingsstrategieën worden er ontwikkeld voor uiteenlopende vormen van partnerschappen en wat is het effect hiervan op de kwaliteit van het samenwerkingsproces en de uitkomsten van deze projecten?

Onderzoeksvragen

  1. Welke actoren zijn betrokken bij de samenwerking van de uiteenlopende partnerschappen en hoe hebben zij hun onderlinge rolverdeling georganiseerd en vastgelegd?
  2. Hoe verloopt het besluitvormingsproces binnen het partnerschap? Welke knelpunten doen zich voor bij de initiatie, vormgeving en implementatie van de partnerschappen en in hoeverre hebben eerder gemaakte afspraken en rolverdeling daar invloed op?
  3. Welke slimme governance strategieën worden in de partnerschappen ontwikkeld om met de dynamiek om te gaan die zich voordoet gedurende het verloop van het project en wat is de invloed van deze strategieën op de prestaties van de partnerschappen?

Onderzoekslijnen

In het onderzoek zijn verschillende onderzoekslijnen te onderscheiden. Enerzijds richt het onderzoek zich op vooral de implementatie fase van de klassieke DBFMO- projecten, waarin gekeken wordt hoe de vorm en de inhoud van het contract en de wijze van het (contract-) management doorwerken in de kwaliteit van de relaties en de performance van partnerschappen. Anderzijds wordt onderzoek gedaan naar innovatieve partnerschappen waarin overheden een meer faciliterende rol vervullen (o.a. Energiedijk- projecten en de Markerwadden). Ook wordt de samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke partijen bij nieuwe burgerinitiatieven onderzocht (o.a. diverse burgercoöperaties). Meer over de verschillende onderzoekslijnen kunt u vinden onder het tabblad ‘Projecten’.

Wetenschappelijke Adviesraad

Het onderzoeksproject ‘Governance for Smarting Public-Private Partnerships’ wordt ondersteund door een internationale adviesraad van gerenommeerde wetenschappers die allen veel expertise hebben op relevantie thema’s zoals publiek-private samenwerking, regulering en de rol van de markt in publieke dienstverlening. Deze wetenschappelijke adviesraad waarborgt de academische kwaliteit van het onderzoek en zorgt voor een verbinding met internationaal onderzoek op dit gebied. De adviesraad komt een tot twee keer per jaar samen om de voortgang en de onderzoeksideeën te bespreken. Op dit moment kent de wetenschappelijke adviesraad de volgende leden:

  • Professor Graeme Hodge, hoogleraar aan de Monash University in Melbourne, Australië;
  • Professor Carsten Greve, hoogleraar bij de Copenhagen Business School (CBS) in Denemarken;
  • Professor Koen Verhoest, hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen in België.

Publicaties

Publicaties binnen dit onderzoeksprogramma

2019

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). (2019). Nieuwe slimme vormen van bestuur: Resultaten van het NWO-programma Smart Governance (2014-2019). Vrijdag 4 oktober 2019 kwamen de vijf onderzoeksprojecten, die van het NWO Smart Governance onderzoeksprogramma deel uit maken, bijeen. Onderzoekers en betrokken practitioners van de verschillende projecten wisselden resultaten, ervaringen en ideeën uit.  Dit boekje geeft een overzicht van de stand van zaken en resultaten van elk van de  projecten, inclusief ons project ‘Governance for Smartening Public-Private Partnerships’. PDF versie: Nieuwe slimme vormen van bestuur

Koppenjan, J.F.M., Karré, P.M. & Termeer, C.J.A.M. (2019). Smart Hybridity: Potentials and Challanges of New Governance Arrangements. Eleven International Publishing: Den Haag. In our current society, governments face complex societal issues that cannot be tackled through traditional governance arrangements. Therefore, governments increasingly come up with smart hybrid arrangements that transcend the boundaries of policy domains and jurisdictions, combine governance mechanisms (state, market, networks and self-governance), and foster new forms of collaboration. This book provides an overview of what smart hybridity entails and of its potentials and challenges. Link: Smart Hybridity

Warsen, R., Greve, C., Klijn, E.H., Koppenjan, J.F.M. (2019). How do professionals perceive the governance of public-private partnerships? Evidence from Canada, the Netherlands and Denmark. Public Administration (online first). Het sturen van publiek-private samenwerkingsprojecten kan op verschillende manieren, maar hoe denken professionals werkzaam in zulke projecten zelf over de sturing van PPS-projecten? Dit onderzoek toont hun uiteenlopende perspectieven. Het is van belang om vroegtijdig over deze perspectieven te praten, om wrijving en conflict in het project te voorkomen. Link: Governance perspectives in PPP-projects.

Van Buuren, M.W., Grotenbreg, S., Duijn, M & Roovers, G. (2019). Towards integrated water and energy works in the Netherlands: Four asset management strategies for public value creation with public water works. International Journal of Water Governance, 7, 1-20. Publieke waterwerken worden door overheden steeds vaker opengesteld voor private initiatieven , bijvoorbeeld om duurzame energie op te wekken. Overheden kunnen hier op verschillende manieren mee omgaan, in dit artikel onderscheiden we vier stijlen van dit zogenaamde assetmanagement. Een van de bevindingen is dat een open en exploratieve stijl tot meer publieke waarde leidt maar dat het nog lastig is voor overheden om zo’n stijl te hanteren. Link: Van Buuren et al. (2019). Towards integrated water and energy works in the Netherlands.

Warsen, R., Klijn, E.H. & Koppenjan, J. (2019). Mix and Match: How contractual and relational conditions are combined in successful Public-Private Partnerships. Journal of Public Administration Research and Theory (online first). Link: Warsen et al., (2019). Mix and match: how contractual and relational conditions are combined in successful public-private partnerships.

2018

Nederhand, J., Van der Steen., M. & Van Twist, M. (2018). Boundary-spanning strategies for aligning institutional logics: a typology. Local Government studies (online first). Link: Nederhand et al. (2018). Boundary-spanning Strategies for aligning institutional logics.

Koppenjan, J., Klijn, E.H., Warsen, R. & Nederhand, J. (2018). Slimme sturing van publiek-private samenwerking bij publieke infrastructuur. Bestuurskunde. Slimme sturing van publiek-private samenwerkingen vraagt om meer dan een goed contract, of een strikt contractmanagement. Er is een verschuiving nodig van een financieel-economisch georiënteerde benadering naar een meer sociologisch geïnspireerde relationele manier van sturen. 

Warsen, R., Nederhand, J., Klijn, E.H., Grotenbreg, S. & Koppenjan, J. (2018). What makes public-private partnerships work? Survey research into the outcomes and the quality of cooperation in PPPs. Public Management Review (online first). Publiek-private samenwerking wordt vaak gezien als de oplossing voor tijds- en budgetoverschrijdingen bij grote infrastructurele projecten, maar niet alle PPS projecten zijn succesvol. Op zoek naar een antwoord op de vraag wat PPS nu echt succesvol maakt, richt dit artikel zich op de relationele aspecten in PPS, en onderzoekt het of en in welke mate vertrouwen en management in relatie staan tot de performance en de samenwerking in PPS projecten. Link: Warsen et al. (2018). What makes PPPs work?

Klijn, E.H. & Koppenjan, J. (2018).  De invloed van het contract op de prestaties van publiek-private samenwerkingsprojecten. Gepubliceerd in: Maurits Sanders (red.) (2018). Publiek-private samenwerking. Kunst van het evenwicht. Den Haag: Boombestuurskunde, blz. 75-90. PDF version (only in Dutch):  De invloed van het contract op de prestaties van PPS-projecten

Benítez-Ávila, C., Hartmann, A., Dewulf, G., & Henseler, J. (2018). Interplay of relational and contractual governance in public-private partnerships: The mediating role of relational norms, trust and partners’ contribution. International journal of project management, 36(3), 429-443. Link: Interplay of relational and contractual governance in PPPs

2017

Warsen, R., Nederhand, J., Klijn, E.H., Grotenbreg, S. & Koppenjan, J.F.M. (2017). Synergie creëren in ruimtelijke PPS-projecten. Rooilijn, 50 (2), 102-109. Publiek-private samenwerkingen (PPS) kunnen synergie opleveren ten opzichte van traditionele samenwerkingen. Ze bieden bijvoorbeeld ruimte voor het creëren van efficiëntere oplossingen en een integrale aanpak van verschillende ruimtelijke functies. Het lukt echter niet in elk PPS-project om synergie te bewerkstelligen. Dit artikel analyseert, op basis van een survey onder 144 respondenten die betrokken zijn bij Nederlandse PPS-projecten, in hoeverre kenmerken van het contract, vertrouwen en management het bereiken van synergie bevorderen. Link: Synergie creëren in ruimtelijke PPS-projecten.

Klijn, E.H., Koppenjan, J.F.M., Warsen, R., Verhoest, K., Hueskes, M. & Van Garsse, S. (eds.) (2017). DBFM(O)-contracten in de publieke infrastructuur in Nederland en België: Dialoog tussen Vlaamse en Nederlandse PPS-beoefenaars en academici. Vlaams Kenniscentrum PPS: Brussel. PDF versie: Brochure: DBFM(O)-contracten in de publieke infrastructuur. Nederlandse en Vlaamse practitioners op het gebied van publiek-private samenwerking en internationale wetenschappers met PPS als expertise discussiëren samen over de staat van PPS, en haar toekomst: zowel in de praktijk, als in het onderzoek.  

Grotenbreg, S. & Altamirano, M. (2017). Government facilitation of external initiatives: how Dutch water authorities cope with value dilemmas. International Journal of Water Resources Development (online first). In dit artikel staan private initiatieven in de water sector centraal. De focus ligt hierbij op de dilemma’s van overheden wanneer ze de initiatieven proberen te faciliteren, maar tegelijkertijd bureaucratische waarden proberen hoog te houden. Online versie: Government facilitation of external initiatives. PDF versie: Grotenbreg & Altamirano (2017) Government facilitation of external initiatives.

Koppenjan, J.F.M. & De Jong, M. (2017). The introduction of public-private partnerships in the Netherlands as a case of institutional bricolage: The evolution of an Anglo-Saxon transplant in a Rhineland context. Public Administration (online first). Dit artikel reconstrueert hoe het van oorsprong Anglo-Saksische PPP model is opgenomen in de Nederlandse infrastructuursector, die traditioneel gebaseerd is op Rijnlandse principes. Early view link: PPP in the Netherlands as a case of institutional bricolage.

Nederhand, J. & Van Meerkerk, I. (2017). Activating citizens in Dutch care reforms: framing new co-production roles and competences for citizens and professionals. Policy and Politics (online first). Om de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden moet de samenleving een actievere rol gaan spelen. De activering van burgers heeft grote gevolgen voor de rollen, competenties en verantwoordelijkheden van professionals in de zorg. Dit vraagt om een nieuw manier van werken in de publieke dienstverlening, waarbij het activeren en steunen van burgers centraal staat. Online versie: Activating citizens in Dutch care reforms. PDF versie: Nederhand & van Meerkerk (2017). Activating citizens in Dutch care reforms.

Nederhand, J. & Klijn, E.H. (2017). Stakeholder involvement in public-private partnerships: its influence on the innovative character of projects and on project performance. Administration & Society (Online first). In dit onderzoek staat centraal in hoeverre stakeholders, zoals burger en maatschappelijke groepen, worden betrokken bij PPS projecten en wat het effect van hun betrokkenheid is op de performance en de innovatie in dergelijke projecten. Online versie: http://dx.doi.org/10.1177/0095399716684887

Grotenbreg, S. & Buuren, van, A. (2017). Facilitation as a Governance Strategy: Unravelling Governments’ Facilitation Frames. Sustainability, vol. 9 (160). Dit artikel presenteert een onderzoek naar de ‘framing’ door de overheid van zogenaamde energiedijken. Twee casus, de getijdencentrale Brouwersdam en de Nieuwe Afsluitdijk, worden bestudeerd. Het onderzoek richt zich vooral op de vraag hoe de overheid frames gebruikt om de door haar voorgestelde rolverdeling te legitimeren. PDF versie: Grotenbreg & Van Buuren (2017). Facilitation as a Governance Strategy

2016

Klijn, E.H. & Koppenjan, J.F.M. (2016). The impact of contract characteristics on the performance of public-private partnerships (PPPs). Public Money and Management, 36 (6). http://dx.doi.org/10.1080/09540962.2016.1206756

Grotenbreg, S. & Buuren, van, A. (2016). Realizing innovative public waterworks: Aligning administrative capacities in collaborative innovation processes. Journal of Cleaner Production (online first) http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.128. Dit artikel analyseert hoe overheid en markt samenwerken om zogenaamde energiedijken te realiseren. Er worden vier cases behandeld: De Nieuwe Afsluitdijk, Getijdencentrale Brouwersdam, turbines in de Oosterscheldekering en Tidal Testcentrum Grevelingendam. Binnen de cases wordt op een bijzondere manier samengewerkt tussen publieke en private partijen. De vier projecten zijn veelal privaat initiatief dat op verschillende manieren wordt gefaciliteerd door de overheid. PDF versie: Grotenbreg & van Buuren, 2016. Realising innovative public waterworks.

Kort, M., Verweij, S. & Klijn, E.H. (2016). In Search for Effective Public-Private Partnerships: An assessment of the impact of organizational form and managerial strategies in urban regeneration partnerships using FsQCA. Environment and Planning C: Government and Policy. Doi: 10.1177/0263774X15614674. Wat zorgt er voor dat in publiek-private samenwerking goede uitkomsten worden bereikt? De discussie daarover is nog volop gaande. Via een QCA-analyse van gegevens over wijkontwikkelingsmaatschappijen (WOM) hebben de auteurs gekeken welke condities nu bijdragen aan een goede performance. Het onderzoek toont aan dat organisatorische condities alleen niet genoeg zijn om goede uitkomsten te bereiken, maar dat de combinatie van management en organisatorische condities van belang is voor goede uitkomsten in deze projecten. PDF versie: Kort, Verweij & Klijn (2016). In search for effective Public-Private Partnerships.

Hueskes, M., Koppenjan, J.F.M & Verweij, S. (2016). Publiek-Private Samenwerking in Nederland en Vlaanderen: Een Review van Veertien Proefschriften. Bestuurskunde, 25 (2), 90-104. In het zomernummer 2016 van het blad Bestuurskunde is een review gepubliceerd van de wetenschappelijke proefschriften over PPS in Nederland en Vlaanderen die vanaf 2012 het licht hebben gezien. Deze golf van PPS-studies geeft een overzicht van zowel de praktijk van PPS als van het onderzoek ernaar. Zij hebben veelal een bestuurkundige en soms economische invalshoek en richten zich op vraagstukken rond effectiviteit, transactiekosten en legitimiteit.  Een terugkerende observatie van de auteurs is dat ‘hoe en of PPS werkt’ sterk afhangt van de context en met name inzet van betrokkenen. De aanbevelingen benadrukken veelal het belang van de ‘zachte’ aspecten van de samenwerking en de ‘governance’ van publiek-private partnerships. PDF versie: Hueskes, Koppenjan & Verweij, 2016. Publiek-Private Samenwerking in Nederland en Vlaanderen.

Eerdere publicaties

2015

Bovaird, T. & Klijn, E.H. (2015). Partnership working in the public domain. In: T. Bovaird and E. Loeffler (eds.) Public management and governance. London: Routledge

Buiten, van, M. & Hartmann, A. (2015). Asset Management Perspective on the Duration of Public-Private Partnership Contracts: Cost-Control Trade-off? Journal of Construction Engineering and Management, 141(3).

2014

Matos Castano, J., Dewulf, G.P.M.R. & Mahalingam, A. (2014). Unpacking the path-dependent process of institutional change for PPPs. Australian journal of public administration, 73(1), 47-66.

2013

Dewulf, G., Blanken, A. & Bult-Spiering, W.D. (2012). Strategic Issues in Public-Private Partnerships. Second Edition. Oxford: Wiley.

Kort, M. & Klijn, E.H. (2013). Public Private partnerships in Urban Regeneration: democratic legitimacy and its relation with trust and outcomes. Local Government Studies, 39(1), 89-106.

2012

Klijn, E.H. Kort, M. & Twist, van, M.J.W. (2012). Effective public–private partnerships: managerial flow or organizational form? Singapore Management review, 34(2S), 23-29.

2011

Kort, M. & Klijn, E.H. (2011). Public Private partnerships in Urban renewal: organizational form or managerial capacity? Public Administration Review, 71(4), 618-626.

Steijn, B., Klijn, E.H. & Edelenbos, J. (2011). Public Private Partnerships: added value by organisational form or management? Public Administration, 89(4), 1235-1252.

2010

Blanken, A. & Dewulf, G.P.M.R. (2010). PPPs in health: static of dynamic? Australian Journal of Public Administration, 69(S1), S35-47.

Klijn, E.H. (2010). Public Private Partnerships: deciphering meaning, message and phenomenon. In: G. Hodge, C. Greve and A. Boardman (eds). International Handbook of PPP (pp. 68-80). Cheltenham: Edward Elgar.

2009

Edelenbos, J. & Klijn, E.H. (2009). Project versus process management in public private partnerships: relation between management style and outcomes. International Journal of Public Management, 12 (3), 310-331.

Klijn, E.H. (2009). Public Private Partnerships in The Netherlands: policy, projects and lessons. Economic Affairs, 29(1), 26-32.

2008

Klijn, E.H., Edelenbos, J., Kort, M. & Twist, van, M.J.W. (2008). Facing Management Dilemmas; an Analysis of managerial choices in 18 complex environmental Public Private Partnership projects. International review of  Administrative science, 74(2), 251-278.

Koppenjan, J.F.M. (2008). Public-Private Partnership and Mega-Projects. In: B. Flyvbjerg, H. Priemus, B.van Wee (eds). Development and Management of Large Infrastructure projects (pp. 189-212). Cheltenham (UK), Northampton (Mass.USA): Edward Elgar. PDF versie: Koppenjan (2008) Public-Private Partnership and Mega-Projects (in Flyvbjerg, Priemus & van Wee).

2007

Edelenbos, J., Klijn, E.H., Kort, M. & Twist, M.J.W. (2007). Project- versus procesmanagement in publiek-private samenwerkingsprojecten: welke stijl levert het meest op? Bestuurskunde, 16(1), 66-79.

Klijn, E.H., Edelenbos, J. & Hughes, M. (2007). Public Private Partnerships: a two headed reform; a comparison of PPP in England and The Netherlands. In: C. Pollitt, S. van Thiel & V. Homburg (eds.). New Public Management In Europe: Adaptation And Alternatives (71-89). Basingstoke: Palgrave MacMillan. (Isbn: 0-230-00693-0).

Klijn, E.H. & Twist, van, M.J.W. (2007). Publiek-Private Samenwerking in Nederland; overzicht van theorie en praktijk. M&O (Themanummer ondernemen in allianties en netwerken) 61(3/4), 156-170.

Twist, van, M.J.W. & Klijn, E.H. (2007). Alliantievorming en management van verwachtingen; samenwerken als kwestie van dubbeldenken en dubbeldoen. M&O, 61(5), 34-48.

2003

Ham, van, J.C. & Koppenjan, J.F.M. (2003). Partnerships Passing in the night? PPS, 3(2), 6-11. (ISSN 1568-2781). PDF versie: Ham & Koppenjan (2003) Partnerships passing in the night?

2002

Ham, van, J.C. & Koppenjan, J.F.M. (2002). Publiek-private Samenwerking bij Transportinfrastructuur. Wenkend of wijkend perspectief? Utrecht: Lemma.

Projecten

1. Innovatieve Partnerschappen (bijvoorbeeld: energiedijken, Markerwadden); dit deel van het onderzoek richt zich op wat lossere, netwerkachtige samenwerkingsconstructies tussen publieke en private partijen waarin innovatieve technologieën en wijzen van werken ontwikkeld worden.

2. De implementatie van DBFMO projecten; dit deel van het onderzoek richt zich op de implementatie van DBMFO projecten. Centraal staat de manier waarop enerzijds de contractuele (financiële) aspecten uitwerken in de implementatiefase en anderzijds hoe partijen de samenwerking en de relatie vormgeven. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de manier waarop het project omgaat met veranderingen in de implementatiefase.

3. Maatschappelijk zelforganisatie en partnerschappen; dit deel van het onderzoek richt zich op nieuwe zelforganisatie initiatieven (vooral zorgcoöperaties) en de manier waarop zij de samenwerking met publieke en private partijen (bijvoorbeeld verzekeraars) vorm geven. De focus ligt hierbij op de vraag welke slimme governance strategieën ontwikkeld worden om de institutionele en procesmatige knelpunten, die zich in deze nieuwe partnerschappen voordoen, op te lossen.

Partners

NSOB_logo_Engelstalig

NSOB

http://www.nsob.nl

De NSOB onderzoekt actuele kwesties en uitdagingen rondom de creatie van publieke waarde door overheden, (sociale) ondernemers en burgers. Hierbij wordt steeds gereflecteerd op de – veranderende – rol van overheidsorganisaties. De NSOB verricht het onderzoek dan ook onder andere voor opdrachtgevers als ministeries, provincies en gemeenten. Verder verzorgt de NSOB diverse opleidingen en in-company trajecten omtrent de veranderende rol van de overheid in het publieke domein en de rol die partnerschappen hierin spelen.

ContactpersonenMartijn

Prof. Dr. Martijn van der Steen is sinds 2002 in verschillende functies werkzaam bij de NSOB. Hij is co-decaan en adjunct-directeur van de NSOB en directeur van de Denktank. Naast zijn functie bij de NSOB is Martijn van der Steen bijzonder hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van der Steens onderzoeksinteresse gaat uit naar overheidssturing in netwerken, het inbedden van toekomstgerichte noties in actuele beleidsontwikkeling, de vernieuwing van het overheidsbestuur en de manier waarop media en beeldvorming van invloed zijn op processen in het openbaar bestuur. http://www.nsob.nl/medewerkers/dr-m-a-martijn-van-der-steen/mark

Prof. Dr. Mark van Twist is decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij is daarnaast hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in het bijzonder bestuurs- en beleidsadvisering in publiek-private context. Van Twists onderzoeksinteresse gaat uit naar de vernieuwing van het overheidsbestuur en strategische vraagstukken binnen het openbaar bestuur. http://www.nsob.nl/medewerker/prof-dr-m-j-w-mark-van-twist/

rebel-logo-mail

Rebel

http://www.rebelgroup.com/

Rebel helpt publieke en private actoren om het gat te overbruggen tussen investeringsbehoeften, de uitvoeringscapaciteit en financiële middelen. Rebel helpt haar klanten bij de ontwikkeling van publiek-private samenwerkingen (PPS) en innovatieve financieringsarrangementen en aanbestedingsprojecten. Daarnaast biedt Rebel een scala aan diensten op het gebied van strategische dienstverlening, institutionele ontwikkeling, capaciteitsopbouw en project- en beleidsevaluaties.  en financieel-economische en strategische dienstverlening. Rebel was één van de pioneers op het gebied van PPS in Europa. Vandaag de dag werken ze in een variëteit aan regio’s en sectoren. Rebel wil meerwaarde creëren door middle van slimme en op maat gemaakte oplossingen. Dat ze daarbij soms tegen de stroom in moeten zwemmen, wordt gereflecteerd in hun bedrijfsmotto: ‘No change without a Rebel’.

Contactpersonen

Mimichiel-kortchiel Kort is senior adviseur bij Rebel. In zijn loopbaan staan vragen als ‘Hoe organiseer je samenwerking?’ En ‘Hoe ga je om met uiteenlopende belangen in een politiek-bestuurlijk gevoelige context?’ als rode draad centraal. Na technische bestuurskunde in Delft, werkte Michiel bij Berenschot als procesmanager aan publiek-private besluitvorming. Hij promoveerde aan de EUR op het thema organisatie en management van wijkontwikkelingsmaatschappijen en werkt nog steeds met hen samen. Bij Rebel zet Michiel zich in om Rebels positie op de gebieden duurzame energie, gebiedsontwikkeling, mobiliteit en infrastructuur en water te versterken.

Sisigrid-schenkgrid Schenk is financieel econoom en heeft veel ervaring in het waarderen van beleidseffecten, bijvoorbeeld met business cases of MKBA’s. Daarbinnen heeft ze zich gespecialiseerd in risicoanalyse, reële opties en flexibiliteit. Ook is ze actief in projecten rondom de structurering van PPS-projecten, zoals de Zuidas en Windenergie in Flevoland. Sigrid geeft daarnaast regelmatig trainingen over business cases en risicoanalyses. Dit maakt dat ze goed in staat is om naast het opstellen van een business case deze ook begrijpelijk te maken voor bestuurders en het projectteam.

 

Reset managementResetManagement Logo

http://www.resetmanagement.com/reset/

ResetManagement richt zich op het oplossen van complexe gedragsvraagstukken die beoogde resultaten -binnen- en tussen organisaties-  de weg staan. In het sociale domein, de bouw- en infrasector, maar ook op het gebied van energie en mobiliteiten vinden grote ontwikkelingen plaats die ervoor zorgen dat organisaties vraagstukken, maar ook kansen, niet meer alleen kunnen oppakken. Goed samenwerken is daarbij belangrijk en is meer dan een individuele competentie of vaardigheid. Het is van groot belang dat organisaties hun bedrijfsvoering afstemmen op het samenwerken met andere organisaties, zodat zij een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en gezamenlijke opgaves weten te realiseren.

ContactpersoonAndre Salomonson

André Salomonson, partner Samenwerken bij ResetManagement, is oprichter en programmamanager van ‘Professionals in PPS’ Dit is een leerplatform voor samenwerken tussen publieke en private organisaties in de bouw- en infrastructuursector. In zijn advieswerk ontwikkelt André samenwerkingsmethodes. Verder ondersteunt hij organisaties in het publieke en private domein bij het inrichten en managen van hun samenwerkingsverbanden.

Logo Deltares

 

Deltares

www.deltares.nl

Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werkt Deltares aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. De organisatie richt zich voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werkt Deltares nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Deltares’ motto is ‘Enabling Delta Life’.

ContactpersoonFoto Monica Altamirano

Monica Altamirano is beleidsanalist en systems engineer met een sterke economische achtergrond. In 2004 behalade ze haar master in ‘Systems Engineering en Policy Analysis’ aan de TU Delft en in 2010 verdedigde ze haar proefschrift over innovatieve contractpraktijken in de wegensector (‘Innovative contracting practices in the road sector: Cross-national lessons in dealing with opportunistic behaviour’). Vanaf 2010 werkt ze bij Deltares, waar ze in diverse studies de ervaringen met PPPs in de wegensector vertaald heeft naar onder meer de water management sector. In recent werk richt ze zich onder meer op het beschermen van infrastructuur tegen overstromingen en de ontwikkeling van besluitvormingstool die helpt bij het maken van keuzes voor het financieringsmechanisme van afvalwater projecten.

 

Twynstra Guddelogo-twynstra-gudde

http://www.twynstragudde.nl/

Twynstra Gudde is een onafhankelijk en toonaangevend organisatieadviesbureau. De adviseurs en managers buigen zich dagelijks over uitdagende, vaak complexe vraagstukken in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector. Twynstra Gudde helpt haar opdrachtgevers door vraagstukken tot hun essentie terug te brengen, de juiste expertise in te brengen en verbindingen te leggen tussen belangen, vakgebieden, stakeholders en harde en zachte waarden. Twynstra Gudde, dé specialist in vernieuwend kijken naar complexe vraagstukken en het doorgronden van waar het in unieke opgaven om gaat.

Contactpersoon

ellen-ok-fotoEllen Lastdrager heeft na afronding van haar juridisch opleiding in Leiden, langjarige (15 jaar) ervaring opgedaan in de internationale Offshore Industrie. Gestart als contractmanager  is zij door gegroeid naar Directeur Strategie van een grote maritieme dienstverlener en actief geweest als Algemeen Directeur van de Nederlandse branchevereniging voor de toeleveranciers in de Offshore Industrie. De laatste 15 jaar heeft zij  zich toegelegd op het organiseren van samenwerkingen tussen publieke en private partijen (in de OV- en Infrastructuur sector), gericht op private investeringen in publieke opgaven. Succesvolle voorbeelden daarvan zijn de uitrol in Nederland van de OV chipkaart, en de start van de implementatie van Zero Emissie Busvervoer.

Rijkswaterstaatlogo-rws

http://www.rijkswaterstaat.nl

Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze beheren en ontwikkelen de Rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. samen met anderen werken ze aan een land dat beschermd is tegen overstromingen, waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. Een land waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat besteedt jaarlijks projecten en diensten aan met een totale waarde van meer dan 3 miljard euro. Sinds 2010 kopen ze volledig duurzam in. Daarnaast zoekt Rijkswaterstaat naar vernieuwende oplossingen voor de intensief gebruikte netwerken (wegen, vaarwegen en kunstwerken). Daar willen we op een innovatieve manier mee omgaan: duurzamer, veiliger, goedkoper en met een grotere functionaliteit van de bestaande infrastructuur.

Contactpersoon

Annuska Bloemert foto-annuska-bloemertis hoofd van het Inkoopcentrum GWW (grond-, weg- en waterbouw) van Rijkswaterstaat. Dit is het expertise centrum voor inkoop en contractmanagement van alle aanleg- en onderhoudsprojecten van RWS. Hier wordt beleid gemaakt voor de aanbesteding en uitvoering van projecten en wordt geadviseerd bij complexe problemen. Annuska heeft een achtergrond als bedrijfskundige (RUG) en organisatie-adviseur. Voordat zij in dienst trad bij RWS heeft Annuska onder meer bij PWC en IBM op diverse projecten in binnen- en buitenland geadviseerd. Daarbij lag de focus onder andere op de invulling van de rolverdeling tussen overheid en marktpartijen, publiek-private samenwerking en het effectiever en efficiënter laten werken van overheidsorganisaties.

Contact

Wilt u in contact komen met onderzoekers uit dit programma? Het beste kunt u de betreffende onderzoeker rechtstreeks bellen of mailen.

Projectleider

jfmkoppenjanProf. dr. Joop Koppenjan

koppenjan [at] fsw.eur.nl

Onderzoekers

klijn09564EKL007 kleur-2012Prof. dr. Erik-Hans Klijn

klijn [at] fsw.eur.nl

FotoArwinWebsiteDr. Arwin van Buuren

vanbuuren [at] fsw.eur.nl

José NederhandJosé Nederhand, Msc

nederhand [at] fsw.eur.nl

rianne warsenRianne Warsen, Msc

warsen [at] fsw.eur.nl

1003558_Grotenbreg_SanneSanne Grotenbreg, Msc

grotenbreg [at] fsw.eur.nl

Geert DewulfProf. dr. Geert Dewulf:

g.p.m.r.dewulf [at] utwente.nl

Andreas HartmannDr. Andreas Hartmann:

a.hartmann [at] utwente.nl

Camilo Benitez-AvilaCamillo Benitez, Msc:

c.a.benitezavila [at] utwente.nl

Partners

NSOB

MartijnProf. dr. Martijn van der Steen

steen [at] nsob.nl

markProf. dr. Mark van Twist

twist [at] nsob.nl

Rebel

michiel-kortDr. Michiel Kort

Michiel.Kort [at] Rebelgroup.com

sigrid-schenkSigrid Schenk

Sigrid.Schenk [at] Rebelgroup.com

Deltares

Foto Monica AltamiranoMonica Altamirano

monica.altamirano [at] deltares.nl

TwynstraGudde

ellen-ok-fotoEllen Lastdrager

ellen [at] tg.nl

ResetManagement

Andre SalomonsonAndré Salomonson

andre.salomonson [at] resetmanagement.com

Medewerkers

jfmkoppenjanJoop Koppenjan is als hoogleraar bestuurskunde verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar beleid, besluitvorming en sturing in beleidsnetwerken, privatisering en publiek-private samenwerking, project- en procesmanagement en innovatie-netwerken. Hij richt zich in het bijzonder op vergelijkend onderzoek naar de organisatie en het management van publieke dienstverlening in infrastructuur gebonden sectoren zoals transport, energie en water en niet-infrastructuur gebonden sectoren zoals zorg, onderwijs en veiligheid. Hij heeft onderzoek gedaan in opdracht van tal van (semi-) publieke en private opdrachtgevers. Hij is momenteel projectleider van door de NWO gefinancierde onderzoeken naar verstoringen van de dienstverlening op het spoor (in opdracht van ProRail, samen met de Vrije Universiteit Amsterdam) en naar Smart Governance praktijken bij publiek-private samenwerking. In 2016 publiceerde hij tezamen met Erik-Hans Klijn het boek Governance Networks in the Public Sector, Oxon/New York: Routledge.

klijn09564EKL007 kleur-2012

Erik Hans Klijn is hoogleraar bestuurskunde. Zijn onderzoek richt zich op complexe besluitvorming in netwerken, netwerk management, democratische legitimiteit en media invloed en publieke branding. Hij is naast zijn onderzoek tevens president van IRSPM (International Research Society for Public Management) een van de grootste internationale Publiek management associations.

 

FotoArwinWebsite

Arwin van Buuren is hoofddocent Bestuurskunde. Zijn onderzoek richt zich op nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein. Daarbij richt hij zich op de vraag hoe effectieve combinaties van publieke, private en maatschappelijke vormen van organiserend vermogen tot stand kunnen komen en wat dit voor eisen stelt aan processen en arrangementen voor samenwerking. Hij combineert voornamelijk kwalitatief onderzoek met een sterke ontwerp- en toepassingsgerichte focus. Naast zijn werk als wetenschapper is hij raadslid en schoolbestuurder in het primair onderwijs.

 

José NederhandJosé Nederhand, MSc (1990) werkt als promovendus Bestuurskunde op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek, dat deel uitmaakt van het NWO Smart Governance project, richt zich op nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein. Daarbij richt ze zich op de vraag hoe smart governance innovaties invloed hebben op de samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke partijen. Naast dat José werkt aan haar PhD onderzoek op de Erasmus Universiteit, is ze ook als onderzoekster aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) verbonden.

 

rianne warsenRianne Warsen MSc (1991) is sinds oktober 2015 verbonden als promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel is ze betrokken bij het NWO Smart Governance project, waarbij ze zich vooral richt op de vraag hoe smart governance innovaties van invloed kunnen zijn op de samenwerkingsrelatie tussen publieke en private partijen. Daarbij focust ze zich op de vraag hoe het contract enerzijds en de kwaliteit van de relatie en de rolverwachtingen tussen actoren anderzijds van invloed zijn op de prestaties van klassieke DBFM(O)-projecten.

 

1003558_Grotenbreg_SanneSanne Grotenbreg is promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het departement Bestuurskunde en Sociologie. Ze studeerde cum laude af in sociologie en politieke wetenschappen. Haar huidige onderzoek richt zich op ‘de faciliterende overheid’en publiek private samenwerking in de water sector. In het Smart Governance- project werkt Sanne samen met Deltares, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek in Delft. Ze werkt momenteel aan diverse case studies, waaronder de Markerwadden en de getijdencentrale Brouwersdam. Hiervoor werkte Sanne als onderzoeken in het Europese FP7 project ‘Learning from Innovation in Public Sector Environments’ (LIPSE) en het EU EFRO project ‘Energising Deltas’.

 

Geert DewulfGeert Dewulf is decaan van de faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW) en professor Planning en ontwikkeling aan de Universiteit van Twente. In 2012-2013 was hij de UPS Foundation Visiting Professor aan de Stanford Universiteit. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht en was in 1990-1991 visiting fellow aan de Harvard Universiteit. In zijn onderzoek focust Geert Dewulf zich op publiek-private governance issues en strategische planning. Daarbij heeft hij veel gepubliceerd over publiek-private samenwerkingen. Naast zijn onderzoekswerk was hij president van het BSIK programma PSIBouw en tot 2012 was hij wetenschappelijk directeur van het 3TU expertise centrum op het gebied van Built Environment’.

 

Andreas HartmannAndreas Hartmann is universitair docuent bij het department constructie management en bouwkunde aan de Universiteit Twente. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de organisationele-, contractuele- en omgevingsaspecten in het managen van infrastructurele projecten. Zijn meest recente onderzoek gaat over de relatie tussen de aanbesteding van wegonderhoud en de capaciteiten van de betrokken organisaties en de interactieprocessen tussen publieke en private partijen bij het spoorprojecten.

 

Camilo Benitez Camilo Benitez-Avilais PhD kandidaat bij het departement constructie management en bouwkunde aan de Universiteit Twente. Hij heeft een bachelor in politicologie en masters in systeemdynamiek en bedrijfskunde. Hij is geïnteresseerd in het ontwikkelen van theoretische inzichten in de manier waarop project partners omgaan met de spanning tussen stabiliteit in het project en de noodzaak om het project aan te passen aan onverwachte situaties. In zijn onderzoek ligt een sterke focus op innovatieve methoden om de complexiteit van deze projecten in kaart te brengen, zoals Structural Equation Modelling en System Dynamic Modelling. Naast zijn promotieonderzoek ondersteunt Camilo de adviespraktijken van Reset Management en Twynstra Gudde.

Home

Publiek-private samenwerking is niet meer weg te denken uit de Nederlandse en internationale bestuurspraktijk. Publiek private partnerschappen worden gebruikt om langlopende samenwerking aan te gaan op het gebied van wegenbouw, utiliteitsbouw en stedelijke herstructurering, maar ook op thema’s als energie, gezondheidszorg en allerlei maatschappelijke initiatieven.

Daarbij zien we hele verschillende vormen van publiek private samenwerking:

  1. De ‘ klassieke’ PPS projecten, waarin overheden en private consortia langlopende contracten afsluiten. Het private consortium neemt naast de bouw ook de financiering, het onderhoud en soms de exploitatie van het project voor zijn rekening; dit zijn zogenaamde DBFM of DBFMO contracten (Design, Built, Finance, Maintenance/Operate).
  2. Meer institutionele samenwerkingsrelaties tussen overheid en private partijen waarin partijen een gezamenlijk organisatie (bijvoorbeeld een wijk-ontwikkelingsmaatschappij) oprichten om een project of een service te realiseren.
  3. Meer losse, netwerkachtige samenwerkingsverbanden tussen publieke, private en maatschappelijke partijen, gericht op innovatieve projecten. Een voorbeeld is het programma Energiedijken, waarbij wordt gepoogd publieke infrastructurele werken te combineren met innovatieve energieopwekking.
  4. Zelforganisatie van burgers en maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld energie-, woon- en zorgcoöperaties) die samenwerkingsverbanden aangaan met private partijen en overheden.

In het onderzoeksprogramma bestuderen we deze verschillende vormen van publiek private samenwerking. We focussen hierbij onder meer op de innovatieve rolverdeling tussen de verschillende partijen en welke ‘slimme sturingsmethoden’ (‘smart governance’-praktijken) worden ontwikkeld om deze partnerschappen beter te laten functioneren.

In dit onderzoek, waarbij we verschillende onderzoeksmethoden naast elkaar gebruiken (o.a. surveys, case studies, document analyses etc.), beogen we wetenschappelijk gefundeerde uitspraken te doen over het functioneren van publiek private partnerschappen en aanbevelingen te doen om hun functioneren te verbeteren.

Het programma wordt gefinancierd in het kader van het Smart Governance onderzoeksproject van NWO, heeft een aantal co-financiers (NSOB, Rebel, Twynstra Gudde, ResetManagement en Deltares) en loopt van 2015 tot en met 2020.