A quick overview on our research into PPPs? Check out the poster here!

*English version below*

Op donderdag 23 februari bezochten Prof. Joop Koppenjan en Rianne Warsen namens het Smart Governance project een bijeenkomst van het Joint Research Initiative on Project Management in Delft. Naast het delen van kennis en ervaringen op het gebied van project(management)onderzoek was er ook ruimte om diverse onderzoeken te presenteren met behulp van posters. Ook het promotieonderzoek van Rianne Warsen naar het belang van een goed contract en een goede relatie voor het succes van publiek-private samenwerkingen is hier gepresenteerd. Benieuwd naar deze presentatie? Bekijk hier dan de poster.


On Thursday, the 23rd of February, on behalf of the Smart Governance project professor Joop Koppenjan and Rianne Warsen attended a meeting of the Joint Research Initiative on Project Management in Delft, the Netherlands. Besides sharing knowledge and experiences with project(management) research, several research projects were presented using posters. Rianne Warsen presented her PhD research on the importance of contractual and relational aspects in public-private partnership performance. Are you curious about this presentation or like to learn more about this study? Please check out the poster here.

 

 

New research out!

*English version below*

Twee collega’s betrokken bij dit onderzoeksproject hebben een nieuw artikel gepubliceerd over de faciliterende overhead. Sanne Grotenbreg en Arwin van Buren presenteren in hun artikel een onderzoek naar de ‘framing’ door de overheid van zogenaamde energiedijken. Energiedijken zijn een bijzondere vorm van publiek-private samenwerking: Private ondernemers realiseren en exploiteren duurzame energieopwekking op publieke waterwerken die beheerd worden door de overheid. Het initiatief ligt idealiter bij de markt gefaciliteerd door de overheid. In dit artikel wordt de overheidscommunicatie rond twee cases geanalyseerd: De overheidscommunicatie rond twee cases wordt geanalyseerd: Getijdencentrale Brouwersdam en De Nieuwe Afsluitdijk. Hoe activeert de overheid private partijen om initiatief te nemen en hoe legitimeert ze de voorgestelde rolverdeling? Resultaat van het onderzoek zijn tien zogenaamde frame-elementen die de overheid in afwisselende constellaties inzet om haar doelen te bereiken. Het hele artikel lezen? Dat is mogelijk via onze pagina ‘publicaties’.


Two of our colleagues involved in this research project have published a new article. Sanne Grotenbreg and Arwin van Buren present in their article a study into the ‘framing’ by the government of so-called integrated energy & waterworks. Energy & water works are public waterworks, such as dams and sluices, that besides proving water safety, generate renewable energy. The projects presuppose a special form of public-private collaboration: Private actors realise and exploit their activities on publically owned and managed infrastructure. In this article the government’s communication in two cases is analysed: Tidal Power Plant Brouwersdam and The New Afsluitdijk. How does the government entices private actors to take initiative and how does it legitimates the preferred role distribution? Result of the research are ten so-called frame elements that the government uses in different constellations to reach its goals. Like to read the whole article? You can find it on the page ‘publications’.

High level dialogue between academics and practitioners on Innovations in PPPs

_B223260

*English version below*

Op 2 november 2016 vond een Antwerpen een high level dialogue plaats over de innovatie van PPP. Practitioners uit Nederland en België wisselende ervaringen en ideeën uit over innovatieve ontwikkelingen en smart governance parktijken waarmee op nieuwe uitdagingen rond publieke dienstverlening en infrastructuur in de praktijk wordt ingespeeld. Ook bogen zij zich over de kennisvragen die richting moeten geven aan toekomstgericht onderzoek. Onderzoekers van PPP-projecten vanuit verschillende delen van de wereld plaatsen deze ervaringen en ideeën in een internationaal perspectief. De dialoog was een initiatief van de partners van ons onderzoeksprogramma Gosmart3P, in samenwerking met het Vlaamse expertisecentrum voor PPP en de Universiteit van Antwerpen. Een verslag van de dialoog vind u hier.

hldpppconf2016-02


On Tuesday 22 November 2016 in Antwerp a high level dialogue on Innovations of Public Private Partnerships took place. Practitioners from the Netherlands and Flanders reflected on the challenges they experience in their PPP-practices in public infrastructure and on the innovative responses and smart governance practices that need to be prepared for the future. They also formulated directions for future research. Researchers of PPP practices from various countries were invited to put these reflections in international perspective. The dialogue was an initiative of the partners of our research programme in collaboration with the Flemish Expertise center on PPP and the University of Antwerp. A summary of the discussion (in Dutch) can be found here.

_B223268_B223293

International PPP Conference in Antwerp – November 2016

*English version below*

Van 20 tot 22 november 2016 vond in Antwerpen de internationale conferentie ‘Smart governance for innovation by/in PPPs’ plaats. Dit was de 5de conferentie van het International PPP Scholars Network (IP3SN), na eerdere bijeenkomsten in Kopenhagen, Vancouver, Melbourne en New York. Dit jaar werd onderzoek gepresenteerd rond de vraag welke condities van invloed zijn op het vermogen middels PPP innovaties in publieke infrastructuur en dienstverlening te realiseren. Deze conferentie werd georganiseerd door de Universiteit van Antwerpen en de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met ons onderzoeksprogramma Governace for smartening PPP. Onze onderzoekers presenteerden verscheidende papers op deze conferentie. Zo presenteerde prof. Koppenjan een review van Nederlandse en Vlaamse proefschriften over publiek-private samenwerking. Rianne Warsen presenteerde de aanzet van een systematisch literatuuronderzoek naar de samenwerkingscomponent in PPS-projecten. De waarde dilemma’s die overheidsorganisaties tegenkomen bij het faciliteren van private initiatieven stonden centraal tijdens de presentatie van Sanne Grotenbreg. Prof. Klijn, ten slotte, besprak de resultaten van een onderzoek naar het effect van management en vertrouwen op de prestaties van PPS-projecten. Deze papers zijn beschikbaar op aanvraag._B213247


On November 20/22, 2016 the international conference ‘Smart governance for innovation by/in PPPs’ was held in Antwerp. This was the fifth gathering of the International PPP Scholars Network (IP3SN), a group of academic studying PPPs worldwide, after conferences in Copenhagen, Vancouver, Melbourne and New York. The 2016 conference aimed to study whether, how and under which conditions PPPs can be used to bring about innovations in public infrastructure and service delivery and policies. It was co-organized by the research programme Governance for smartening Public Private Partnerships, together with the University of Antwerp and the Erasmus University Rotterdam. Several researchers of our programme presented papers on this conference. Prof. Koppenjan presented a review of Dutch and Flemish doctoral theses on Public-Private Partnerships. An introduction for a systematic literature review was presented by Rianne Warsen, while Sanne Grotenbreg discussed the value dilemmas water authorities’ encounter in facilitating non-governmental initiatives. Prof. Klijn showed the results of a survey research into the effect of trust and management on the performance of PPPs. These papers are available on request._B203238

EGPA conference 2016

Researchers from the Governance for Smartening Public-Private Partnerships research program were present at the EGPA conference in Utrecht (august 2016).

At the conference one of our researchers, José Nederhand, presented two papers on her current research. First, in the PhD Symposium Panel, José presented her work on how institutional logics shape the work of boundary spanners within local government. The paper: ‘Looking inside the box. What makes collaborative processes work?’ is co-written together with prof. Martijn van der Steen and prof. Mark van Twist. Besides this paper, she also presented a paper in a panel about ‘Civil Society, Citizens and Government’. Here she spoke about ‘Casting the role of citizens in Dutch welfare reforms: partners instead of customers?’ which is co-written by Dr. Ingmar van Meerkerk. This paper explores how Dutch national government frames the role of citizens in the delivery of welfare services and which meta-governance strategies are proposed in this respect. This work is relevant as in many Western countries, public service provision is subject to major reforms, but there is a lack of systematic insight into the way governments actually frame citizens’ roles and responsibilities in these reforms. For an earlier version of this paper she won the Osborn Best Paper Award in April 2016.

Professionals in PPP

*English version below*

Op donderdag 19 mei 2016 gingen onderzoekers van het Smart Governance onderzoeksprogramma in discussie met professionals in PPP tijdens een bijeenkomst in Utrecht. Prof. Erik-Hans Klijn hield een korte inleiding waarin hij de opzet van het onderzoek toelichtte en een van de eerste resultaten uit het onderzoek (nl. een survey onder betrokkenen bij PPS-projecten in Nederland). Hij besteedde daarin vooral aandacht aan de bevinding dat in de survey geen relatie gevonden kon worden tussen contractkenmerken en gepercipieerde performance.*

Na de presentatie gingen onderzoekers en practitioners met elkaar in discussie over de meest interessante en urgente onderzoeksthema’s op het gebied van PPP. Uit die discussie kwamen drie veelvuldig genoemde thema’s:

  1. Het gebruik van het contract, de risicoverdeling: Bij deze onderzoeksvragen gaat het vooral om de werking van het gekozen samenwerkingsarrangement (onjuiste risicoverdeling, aanbestedingsmechanismen, de flexibiliteit van het contract, de inrichting van de samenwerking) en de vraag welke oplossingen PPS via organisatorische arrangementen beter kunnen laten werken.
  2. Samenwerking, kwaliteit van de relatie: Bij deze onderzoeksvragen ligt het accent vooral op het proces van samenwerking zelf (het benutten van elkaars deskundigheid, prettig/goed samenwerken, de ontwikkeling van de samenwerking en de invloed van de samenwerking op de performance.
  3. Nieuwe arrangementen, toekomstgericht denken: Bij deze vragen gaat het vooral om de nieuwe ontwikkelingen. Heeft DBFMO toekomst? Welke nieuwe ontwikkelingen vinden er plaats en wat voor invloed zullen deze hebben op partnerschappen in algemeen en DMFMO in bijzonder?

Een flink deel van bovenstaande vragen komt de komende jaren aan bod in het Smart Governance onderzoeksprogramma. De komende tijd terug zal er regelmatig terug gekoppeld worden naar dit overleg. Verder zullen de onderzoekers kijken naar aanvullende onderzoeksactiviteiten om nieuwe vormen van PPS en de toekomst van PPS in kaart te brengen.

*Dit onderzoek is gepubliceerd in het artikel van Klijn & Koppenjan, 2016. Zie hiervoor ook de pagina ‘Publicaties’ op deze website.


Thursday 19 May 2016 researchers and professionals in PPP gathered during a meeting in Utrecht. Prof. Erik-Hans Klijn gave a short speech about the Smart Governance Research Program and the results of a first study. This study (based on a survey among PPP professionals in the Netherlands) showed amongst others that there is no direct relationship between various aspects of the contract and the perceived performance.*

Afterwards researchers and professionals discussed the most interesting and important research topics with regard to public-private partnerships. These included:

  1. The use of the contract, division of risks: this topic focuses on the functioning of the collaborative arrangement (including proper risk division, the flexibility of the contract, the tender mechanisms and so on). The main question is which solutions might help to improve the functioning of collaborative arrangements?
  2. Cooperation and relational quality: This theme focuses on the collaboration process (use of each others knowledge, pleasant cooperation, the effect of cooperation on performance et cetera).
  3. New types of partnerships, the future of PPP: New developments and the future of PPP are central in this topic. What are the new developments and how will they effect public-private partnerships in general and specifically DBFMO-projects?

Many of these questions will be studied in our Smart Governance research program in the following years. Moreover, the researchers will look for research- activities to gain more knowledge about the developments and new forms of PPP.

* The results of this study are published in an article by Klijn & Koppenjan, 2016. For more information, please check our page ‘publications’ on this website.