Home

Publiek-private samenwerking is niet meer weg te denken uit de Nederlandse en internationale bestuurspraktijk. Publiek private partnerschappen worden gebruikt om langlopende samenwerking aan te gaan op het gebied van wegenbouw, utiliteitsbouw en stedelijke herstructurering, maar ook op thema’s als energie, gezondheidszorg en allerlei maatschappelijke initiatieven.

Daarbij zien we hele verschillende vormen van publiek private samenwerking:

  1. De ‘ klassieke’ PPS projecten, waarin overheden en private consortia langlopende contracten afsluiten. Het private consortium neemt naast de bouw ook de financiering, het onderhoud en soms de exploitatie van het project voor zijn rekening; dit zijn zogenaamde DBFM of DBFMO contracten (Design, Built, Finance, Maintenance/Operate).
  2. Meer institutionele samenwerkingsrelaties tussen overheid en private partijen waarin partijen een gezamenlijk organisatie (bijvoorbeeld een wijk-ontwikkelingsmaatschappij) oprichten om een project of een service te realiseren.
  3. Meer losse, netwerkachtige samenwerkingsverbanden tussen publieke, private en maatschappelijke partijen, gericht op innovatieve projecten. Een voorbeeld is het programma Energiedijken, waarbij wordt gepoogd publieke infrastructurele werken te combineren met innovatieve energieopwekking.
  4. Zelforganisatie van burgers en maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld energie-, woon- en zorgcoöperaties) die samenwerkingsverbanden aangaan met private partijen en overheden.

In het onderzoeksprogramma bestuderen we deze verschillende vormen van publiek private samenwerking. We focussen hierbij onder meer op de innovatieve rolverdeling tussen de verschillende partijen en welke ‘slimme sturingsmethoden’ (‘smart governance’-praktijken) worden ontwikkeld om deze partnerschappen beter te laten functioneren.

In dit onderzoek, waarbij we verschillende onderzoeksmethoden naast elkaar gebruiken (o.a. surveys, case studies, document analyses etc.), beogen we wetenschappelijk gefundeerde uitspraken te doen over het functioneren van publiek private partnerschappen en aanbevelingen te doen om hun functioneren te verbeteren.

Het programma wordt gefinancierd in het kader van het Smart Governance onderzoeksproject van NWO, heeft een aantal co-financiers (NSOB, Rebel, Twynstra Gudde, ResetManagement en Deltares) en loopt van 2015 tot en met 2020.