New research out!

*English version below*

Maakt het betrekken van stakeholders verschil in publiek-private samenwerking?

José Nederhand en prof. Erik-Hans klijn onderzoeken in hun meest recente artikel in hoeverre stakeholders, zoals burger en maatschappelijke groepen, worden betrokken bij PPS projecten. We hebben daarbij gekeken wat hun invloed is op de performance en het innovatieve karakter van die projecten. Dit is een interessante vraag omdat bij PPS onderzoek meestal alleen gekeken wordt naar de directe (contract) partners die bij het project betrokken zijn: de publieke opdrachtgever en het private consortium dat het project uitvoert.

Het onderzoek is gebaseerd op een survey in 2014 (144 respondenten) naar vrijwel alle bekende PPS projecten in Nederland (in totaal werd in het onderzoek resultaten verkregen van 68 PPS projecten). Uit het onderzoek bleek dat stakeholder betrokkenheid varieerde per type project. Stakeholder involvement was duidelijk lager in real estate projecten en hoger in regionale ontwikkelingsprojecten en infrastructurele projecten. Kijken we naar de invloed van stakeholder betrokkenheid, dan zien we dat de betrokkenheid van meer stakeholders geen invloed heeft op de prestatie van PPS projecten. Wel zien we een significant effect van de betrokkenheid van maatschappelijke groepen (maar niet van burgers) op het innovatieve karakter van uitkomsten. Dus als maatschappelijke groepen meer betrokken zijn zien we meer innovatieve uitkomsten bij projecten. Een mogelijke verklaring van de relatief geringe invloed van stakeholder betrokkenheid kan liggen in het feit dat veel PPS projecten een nog al strak contractueel kader hebben waardoor er niet veel veranderd kan worden gedurende het project.

De volledige tekst van het artikel met de onderzoeksresultaten is in een online versie te vinden: http://dx.doi.org/10.1177/0095399716684887


Does stakeholder involvement make a difference in public-private partnerships?

In their latest article José Nederhand and professor Erik-Hans Klijn study whether the involvement of stakeholders, like citizens and societal groups, makes a differences to the performance and innovativeness of public private partnerships projects? An interesting question, as the lion share of the PPP research actually only looks at the direct involved (contract) partners of a PPP project, the public contractor and the private consortium that is contracted for the project.

The research is based on a survey in 2014 (144 respondents) of almost all known PPP projects in the Netherlands (68 projects were included in the survey 93 projects were identified). The research shows that stakeholder involvement varies with different type of projects. Stakeholder involvement in the case of real estate projects was significantly lower than in the case of infra-structural and regional development projects. If we look at the influence of stakeholder involvement on the performance and innovativeness of PPP projects, then we can see that there is not a significant influence on performance but that the involvement of societal groups (but not the involvement of citizens) has a positive impact on the innovative character of PPP projects. Thus if societal groups are more involved in PPP projects, we see a higher score on the innovative character of these projects.

A possible explanation for the limited influence on the outcomes of PPP projects of stakeholder involvement may be that these projects are governed by tight contracts that do not leave much space for changes.

The online version of the complete text of the article can be accessed through this link: http://dx.doi.org/10.1177/0095399716684887