Over ons

De naam ‘Governance for Smartening Public-private Partnerships’

De term ‘smart governance’ duidt op nieuwe slimme en innovatieve vormen van sturing die ontwikkeld worden, in dit geval kijken we naar deze innovatieve vormen van sturing binnen verschillende vormen van partnerschappen. Smart governance verwijst naar sturings- en organisatiemechanismen die erin slagen aan om de aan PPS gerelateerde risico’s (o.a. opportunisme, hoge transactiekosten en starheid) te minimaliseren ten gunste van kwaliteit, voortgang, flexibiliteit, vertrouwen en het innovatievermogen van projecten.

Probleemstelling

Welke innovatieve sturingsstrategieën worden er ontwikkeld voor uiteenlopende vormen van partnerschappen en wat is het effect hiervan op de kwaliteit van het samenwerkingsproces en de uitkomsten van deze projecten?

Onderzoeksvragen

  1. Welke actoren zijn betrokken bij de samenwerking van de uiteenlopende partnerschappen en hoe hebben zij hun onderlinge rolverdeling georganiseerd en vastgelegd?
  2. Hoe verloopt het besluitvormingsproces binnen het partnerschap? Welke knelpunten doen zich voor bij de initiatie, vormgeving en implementatie van de partnerschappen en in hoeverre hebben eerder gemaakte afspraken en rolverdeling daar invloed op?
  3. Welke slimme governance strategieën worden in de partnerschappen ontwikkeld om met de dynamiek om te gaan die zich voordoet gedurende het verloop van het project en wat is de invloed van deze strategieën op de prestaties van de partnerschappen?

Onderzoekslijnen

In het onderzoek zijn verschillende onderzoekslijnen te onderscheiden. Enerzijds richt het onderzoek zich op vooral de implementatie fase van de klassieke DBFMO- projecten, waarin gekeken wordt hoe de vorm en de inhoud van het contract en de wijze van het (contract-) management doorwerken in de kwaliteit van de relaties en de performance van partnerschappen. Anderzijds wordt onderzoek gedaan naar innovatieve partnerschappen waarin overheden een meer faciliterende rol vervullen (o.a. Energiedijk- projecten en de Markerwadden). Ook wordt de samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke partijen bij nieuwe burgerinitiatieven onderzocht (o.a. diverse burgercoöperaties). Meer over de verschillende onderzoekslijnen kunt u vinden onder het tabblad ‘Projecten’.

Wetenschappelijke Adviesraad

Het onderzoeksproject ‘Governance for Smarting Public-Private Partnerships’ wordt ondersteund door een internationale adviesraad van gerenommeerde wetenschappers die allen veel expertise hebben op relevantie thema’s zoals publiek-private samenwerking, regulering en de rol van de markt in publieke dienstverlening. Deze wetenschappelijke adviesraad waarborgt de academische kwaliteit van het onderzoek en zorgt voor een verbinding met internationaal onderzoek op dit gebied. De adviesraad komt een tot twee keer per jaar samen om de voortgang en de onderzoeksideeën te bespreken. Op dit moment kent de wetenschappelijke adviesraad de volgende leden:

  • Professor Graeme Hodge, hoogleraar aan de Monash University in Melbourne, Australië;
  • Professor Carsten Greve, hoogleraar bij de Copenhagen Business School (CBS) in Denemarken;
  • Professor Koen Verhoest, hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen in België.