Professionals in PPP

*English version below*

Op donderdag 19 mei 2016 gingen onderzoekers van het Smart Governance onderzoeksprogramma in discussie met professionals in PPP tijdens een bijeenkomst in Utrecht. Prof. Erik-Hans Klijn hield een korte inleiding waarin hij de opzet van het onderzoek toelichtte en een van de eerste resultaten uit het onderzoek (nl. een survey onder betrokkenen bij PPS-projecten in Nederland). Hij besteedde daarin vooral aandacht aan de bevinding dat in de survey geen relatie gevonden kon worden tussen contractkenmerken en gepercipieerde performance.*

Na de presentatie gingen onderzoekers en practitioners met elkaar in discussie over de meest interessante en urgente onderzoeksthema’s op het gebied van PPP. Uit die discussie kwamen drie veelvuldig genoemde thema’s:

  1. Het gebruik van het contract, de risicoverdeling: Bij deze onderzoeksvragen gaat het vooral om de werking van het gekozen samenwerkingsarrangement (onjuiste risicoverdeling, aanbestedingsmechanismen, de flexibiliteit van het contract, de inrichting van de samenwerking) en de vraag welke oplossingen PPS via organisatorische arrangementen beter kunnen laten werken.
  2. Samenwerking, kwaliteit van de relatie: Bij deze onderzoeksvragen ligt het accent vooral op het proces van samenwerking zelf (het benutten van elkaars deskundigheid, prettig/goed samenwerken, de ontwikkeling van de samenwerking en de invloed van de samenwerking op de performance.
  3. Nieuwe arrangementen, toekomstgericht denken: Bij deze vragen gaat het vooral om de nieuwe ontwikkelingen. Heeft DBFMO toekomst? Welke nieuwe ontwikkelingen vinden er plaats en wat voor invloed zullen deze hebben op partnerschappen in algemeen en DMFMO in bijzonder?

Een flink deel van bovenstaande vragen komt de komende jaren aan bod in het Smart Governance onderzoeksprogramma. De komende tijd terug zal er regelmatig terug gekoppeld worden naar dit overleg. Verder zullen de onderzoekers kijken naar aanvullende onderzoeksactiviteiten om nieuwe vormen van PPS en de toekomst van PPS in kaart te brengen.

*Dit onderzoek is gepubliceerd in het artikel van Klijn & Koppenjan, 2016. Zie hiervoor ook de pagina ‘Publicaties’ op deze website.


Thursday 19 May 2016 researchers and professionals in PPP gathered during a meeting in Utrecht. Prof. Erik-Hans Klijn gave a short speech about the Smart Governance Research Program and the results of a first study. This study (based on a survey among PPP professionals in the Netherlands) showed amongst others that there is no direct relationship between various aspects of the contract and the perceived performance.*

Afterwards researchers and professionals discussed the most interesting and important research topics with regard to public-private partnerships. These included:

  1. The use of the contract, division of risks: this topic focuses on the functioning of the collaborative arrangement (including proper risk division, the flexibility of the contract, the tender mechanisms and so on). The main question is which solutions might help to improve the functioning of collaborative arrangements?
  2. Cooperation and relational quality: This theme focuses on the collaboration process (use of each others knowledge, pleasant cooperation, the effect of cooperation on performance et cetera).
  3. New types of partnerships, the future of PPP: New developments and the future of PPP are central in this topic. What are the new developments and how will they effect public-private partnerships in general and specifically DBFMO-projects?

Many of these questions will be studied in our Smart Governance research program in the following years. Moreover, the researchers will look for research- activities to gain more knowledge about the developments and new forms of PPP.

* The results of this study are published in an article by Klijn & Koppenjan, 2016. For more information, please check our page ‘publications’ on this website.